email 
Jméno a příjmení 
telefon 
počet osob 
počet nocí 
poznámka 
    
mrak
příroda
hory
kopce
klid
relax
komfort
odpočinek
mraky
pohoda
restaurace
ubytování
bazén
hřiště
turistika
cyklistika
slogan - ubytování v Bílých Karpatech
tel: +420 606 148 136 mail: info@chatavyskovec.cz
Naše chata Vám nabízí
rozdělovač

 

Chata Vyškovec se nachází v srdci Bílých Karpat. V okolí chaty se nachází několik zajímavých přírodních památek a lokalit. Pro Bílé Karpaty jsou typické husté lesy a rozkvetlé louky. Nejznámější lokalitou celé oblasti je Lopenické sedlo. Leží mezi vrcholy Malý Lopeník a Mikulčin vrch a bylo vytvořeno silnými větry, které s sebou odnášely drobnéčástečky hornin. Nejvyšší vrchol oblasti je Velký Lopeník, kde se nachází stejnojmenná rozhledna.

V okolí se nacházejí desítky přírodních zajímavostí, rezervací, minerálních pramenůči přírodních památek. Zde je výpis alespoň nejvýznamnějších z nich seřazený podle vzdálenosti od Horské chaty Vyškovec:

 

 • Přírodní zajímavost Štefková - Štefková - zarůstající pastvina s výskytem chráněných druhů rostlin. V r. 1998 zde byla postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou zvonici. Kaple je jediným svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor.
 • Přírodní rezervace Ve Vlčí - Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou svažitostí, s několika sesuvy a mokřady s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.
 • Přírodní památka Chmelinec - Mokřadní i mezofytní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin.
 • Přírodní památka Pod Hribovňou - Fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se severní expozicí.

 

 

 

 • Bučník - andezitový lom - Poloha: asi 1 km jihozápadním směrem od obce Komňa u Bojkovic.Z opuštěných lomů představuje Bučník mineralogicky a geologicky nejzajímavější lokalitu.
 • Přírodní památka Lom Rasová - Opuštěný pískovcový lom zčásti zatopený vodou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

 • Přírodní rezervace Rasová - Na silniční trase Uherský Brod - Starý Hrozenkov je autobusová zastávka Nový Dvůr, známá pod starším názvem Rasová. Asi po dvou stech metrech po hlavní silnici směrem na Starý Hrozenkov přijedete k vyústění lesní cesty přehrazené závorou. Vydáte-li se po ní, po několika metrech se před vámi otevře přírodní rezervace Rasová, jež byla v roce 1991 vyhlášena přírodní památkou.

 

 • Březovská kyselka - Studánka 10 m od potůčku, 600 m SV od kóty Nová Hora (uhličitá voda).Velmi lahodná kyselka (zvláště v kombinaci s místní slivovicí) je známá pod názvem Březovská kyselka. Pramen je v příjemném prosředí bukových porostů nedaleko od obce.
 • Přírodní památka Cestiska - Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 • Přírodní památka Dubiny - Výskyt ohrožených orchidejovitých rostlin.
 • Přírodní památka Kalábová - Výskyt kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin, zejména hlízovce Loeselova, ochrana dříve rozsáhlých slatinných pramenišť a mokřadů pod Studeným vrchem s pěnovcovými inkrustacemi.

 

 

 

 • Přírodní rezervace Hutě - Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry (pěnovcové luční prameniště) a lesíky. Výskyt ohrožených druhů živočichů a rostlin
 • Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem - Komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, lesních okrajů i sušších stanovišť.

 

 

 

 • Park u zámku Nový Světlov (Bojkovice) - Park pochází z první poloviny 19. století. Kompozičně velmi hodnotný přírodně krajinářský park. Po obvodu zámku zvýšené pískovcové plato. Terénní rozdíl překlenut cihlovou zdí, na které je ozdobné železné mřížoví.

 

 • Národní přírodní rezervace Javořina - Pralesovité porosty javoru, buku a jasanu, vzniklé přirozenou cestou, a horská smilková louka.
 • Přírodní památka Hrnčárky - Výskyt kriticky ohrožených druhů rostlin.
 • Přírodní památka Mechnáčky - Členitý, široký žleb s květnatými loukami, mokřinami a vrstevnými prameny, místy porostlý stromy a keři. Výskyt ohrožených druhů rostlin a motýlů.
 • Přírodní památka Vápenky - Ukázka základního a reprezentativního typu pro Bílé Karpaty - hlinité dubové bučiny.
 • Přírodní památka Záhumenice - Nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého, který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR.
 • Přírodní rezervace Javořina - Lesní porost navazující na severní část NPR Javořina na severních svazích kóty Velká Javořina (970 m n. m.). Zachovalá lesní společenstva pralesovitého charakteru ve hřbetní části Bílých Karpat.
 • Přírodní rezervace Nová hora - Udržení charakteru lučních i hájových společenstev. Záchrana mikrolokalit kriticky ohrožených druhů rostlin.

 

 • Minerální pramen - Záhorovice - Pramen východně na okraji obce, 750 m od kaple pod polní cestou. Vyvěrá zde hořečnato-sodná kyselka, známá již na konci 16. století. V 18. století zde byly místní lázně.

 

 • Lípa u Kolelače - památný strom - Druh Lípa malolistá, Obvod 410 cm, Stáří 200 let
 • Fauna Bílých Karpat - Fauna Bílých Karpat je neobyčejně pestrá. Svůj domov zde má velké množství měkkýšů, pavouků, vážek, brouků, motýlů, obojživelníků, plazů, ptáků nebo savců.
 • Flora Bílých Karpat - Flóra a vegetace patří k nejdůležitějším atraktivitám Bílých Karpat. Ve srovnání s okolními geografickými celky vynikají Bílé Karpaty překvapivou různorodostí rostlin.

 

 • Pramen uhličité vody v Nezdenicích - Na jižním okraji obce Nezdenice, nedaleko koupaliště, před kamenolomem, vyvěrá minerální pramen, který je vzpomínán již v roce 1580. Pramen vývěrá z trubky, voda je uhličitá. Byl využíván pro zdejší lázně, které zanikly v roce 1887.

 

 

 • Nové Louky - Mírně členitá louka na severně orientovaném svahu pod lesem po pravé
  straně silnice z Korytné do Strání asi 2,5 km jihojihovýchodně od Korytné.
  Zbytek květnatých lučních společenstev s několika mokřady a sukcesními
  stadii dřevin.

 

 • Minerální pramen - Rudice - Vývěry kyselky. K řadě významných minerálních pramenů patří i pramenní vývěr zde při okraji obce Rudice.

 

 

 • Přírodní rezervace Vlčnovský háj - Bohatá lokalita ladoňky dvoulisté.
 • Přírodní rezervace Kovářův žleb - Květnaté subxerofilní louky a extenzivní ovocné sady lesostepního charakteru na středně svažitých pozemcích. Jde o vyjimečnou lokalitu teplomilné flóry a fauny, kdysi typické pro stepní zónu Bílých Karpat a ukázku historické krajiny vytvořené citlivým hospodařením člověka.

 

 • Přírodní rezervace Rovná hora - Louky a pastviny na silně svažitých pozemcích.
  Bohatý výskyt ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Území je hodnotné i z krajinářského hlediska.

 

 • Národní přírodní rezervace Porážky - rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem, asi 1,5 km severně od Vápenek. Hlavním důvodem ochrany je výskyt všivce statného na jediném místě v České republice a desítky druhů orchidejí, tří druhů kosatců, hořce hořepníku aj. asi 1,5 km SSZ od obce Vápenky.
 • Přírodní památka Sviní hnízdo - Část lesního komplexu 1,5 km severně od Vápenek. Typický příklad přirozené
  lesní vegetace středních poloh Bílých Karpat.
 • Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky - Poslední zbytek druhově bohatých květnatých luk lučního komlexu Lesná.

 

 • Přírodní památka Bahulské jámy - Bahulské jámy (přírodní památka, 14 ha) - ukázka zbytku květnatých luk lučního komplexu Lesná se vzácnými druhy motýlů (perleťovec kopřivový, přástevník užankový aj.)
 • Přírodní památka Uvezené - Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat.
 • Přírodní památka Za lesem - Jediná lokalita šafránu bělokvětého v CHKO Bílé karpaty.
 • Přírodní rezervace Drahy - Ojedinělá ukázka druhotně vzniklého stanoviště s mělkou půdou a xerotermními společenstvy, místy odpovídajícími svým složením skalním stepím. Genofond unikátních druhů rostlin a živočichů. Řada druhů zde dosahuje hranice svého rozšíření.